Thông báo tổ chức chương trình Giao lưu Doanh nghiệp và tuyển dụng làm việc tại công ty Công ty Tài Chính Cổ Phần Xi Măng (CFC)
15/03/2018

Sinh viên đăng ký tham dự theo link sau:

http://tuyendung.cfc.com.vn/careers/job/1438#job-detail

Từ khóa:
Top